gdpr

 

Spracovanie osobných údajov 

 

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) sme povinní žiadať vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Účelom tohto nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov, Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou a Vašim súhlasom. Je iba na Vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytnete. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní.

účel

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, fakturácie a pre doručenie objednávok na Vašu adresu.

rozsah 

Spracovávame tieto údaje:

a) v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefónne číslo, email

b) v prípade právnickej osoby - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, email

doba 

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) od poslednej realizovanej objednávky.

cookies 

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Sú to dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača/mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s ich použitím, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že ich použitie zakážete, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

webové merače/analytika 

Jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.

právo na prístup 

Užívateľ/klient má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

právo na prenositeľnosť dát 

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

 

právo na opravu 

Užívateľ/klient má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

právo na obmedzené spracovanie

Užívateľ/klient má právo, aby správca spracovanie jeho osobných údajov obmedzil, urobil neprístupnými alebo zverejnené údaje odstránil.

právo na výmaz

Užívateľ/klient má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

právo byť zabudnutý

Užívateľ/klient má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

právo vzniesť námietku 

Užívateľ/klient má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

ochrana dát

Disponujeme technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred ich neoprávneným prístupom, prenosom, stratou, zničením, alebo iným možným zneužitím.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

 

Share Button